Important Announcement
Top bars don’t need to be tiny you know. Check out this one.

Integrering og inkludering

Arbeid er en forutseting for å få en vellykket og rask integrering i samfunnet. Det er derfor viktig å legge til rette for å få en bedre forståelse av både arbeids- og spårkkulturen i Norge.

Hamim
Veien inn i arbeidslivet
Nøkkelen til integrering ligger i å bruke språket riktig i de ulike sitauasjonene vi befinner oss i det private og arbeidslivet. Hvis vi tar utgangspunkt i de sosialkulturelle læringssynet, er språket et viktig redskap for tilegnelse av kunnskap, kultur og sosialisering.

Når vi legger interesse og motivasjon som grunnlaget for læring vil vi få det beste resultatet på en effektiv måte.

Vi i Hamim har troen på at vi gjennom en tilpasset tilnærming kan gi et tilbud som i større grad vil mobilisere den arbeidskraftsressursen som ligger i kompetansen hos innvandrere som ikke ellers lykkes med den ordinære norskopplæringen innenfor de rammene vi har i dag.